บทวิจารณ์หนังสือ ปริทัศน์หนังสือ อนาคตศึกษา

Main Article Content

พรทิพย์ วนรัฐิกาล

บทคัดย่อ

            การระบาดของโรคโควิด19 (Covid 19) ทำให้ผู้คนปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตที่เรียกว่า วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนทั้งโลกในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน ผู้คนต้องเผชิญ   กับการสูญเสียชีวิต เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ คนไม่มีงานทำ ฯลฯ สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ ทำให้ผู้คนคิดถึงภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งความมั่นคงในชีวิตและหน้าที่การงาน ดังนั้นการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงต้องวางแผนเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน และกำหนดทิศทางอนาคต จึงถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง


          การศึกษาเรื่องอนาคตเป็นเรื่องที่ผู้คนเริ่มสนใจมากขึ้น  ด้วยสถานการณ์โรคระบาดทำให้องค์กร    ทั้งภาครัฐฯและเอกชน เริ่มสนใจศาสตร์แห่งการหยั่งอนาคตเพื่อวางแผนและสร้างนโยบายให้ครอบคลุมถึงปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ด้วยศาสตร์แห่งอนาคตนี้มุ่งสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการเข้าใจอนาคต ทั้งอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ อนาคตที่เชื่อว่าเกิดขึ้นได้ และอนาคตที่คาดหวังให้เกิดขึ้น การศึกษาอนาคตจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ นั่นคือเป็นการใช้ความรู้เชิงตรรกะในการวิเคราะห์ และใช้จินตนาการที่ต้องก้าวออกจากกรอบแนวคิดเดิมๆ อนาคตศึกษายังเป็นการรวมศาสตร์ต่างๆ เข้ามาผสมผสานให้กลมกลืนกัน เพื่อเกิดมุมมองหลากหลายมิติ ดังนั้นผู้ศึกษาเรื่องอนาคตจึงแสวงหาหนังสือที่นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญสามารถอธิบายองค์ความรู้นี้ได้อย่างเป็นระบบและทำให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ