ลักษณะคำซ้ำในภาษาจีนแต้จิ๋ว REDUPLICATION IN TAE-TSIW CHINESE

Main Article Content

เสาวภาคย์ วรลัคนากุล

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาลักษณะคำซ้ำภาษาจีนแต้จิ๋วที่พูดอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลชาวจีนแต้จิ๋วที่เป็นเจ้าของภาษามีอายุระหว่าง 54-70 ปี และอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่า 20 ปี เนื้อหาของงานวิจัยนี้ประกอบด้วยลักษณะโครงสร้างภาษาจีนแต้จิ๋ว ประเภทของคำซ้ำ คำซ้ำกับเสียงวรรณยุกต์ และคำซ้ำกับความหมายของภาษาจีนแต้จิ๋ว

ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะคำซ้ำในภาษาจีนแต้จิ๋วเป็นการซ้ำคำและซ้ำพยางค์ ซึ่งแบ่งตามจำนวนพยางค์ได้  3  ลักษณะ ได้แก่ (1) คำซ้ำประเภทสองพยางค์ (2) คำซ้ำประเภทสามพยางค์    (3) คำซ้ำประเภทสี่พยางค์ ส่วนลักษณะการซ้ำคำมีสองลักษณะคือ (1) คำซ้ำที่ติดต่อกัน มีอยู่ 7  รูปแบบ (2) คำซ้ำที่ไม่ติดต่อกัน มีอยู่ 5 รูปแบบ และคำซ้ำแต่ละรูปแบบมีพื้นฐานมาจากคำซ้ำสองพยางค์ทั้งสิ้น สำหรับคำซ้ำกับเสียงวรรณยุกต์ ลักษณะการซ้ำคำแต่ละรูปแบบ เสียงวรรณยุกต์ของคำเดิมจะเปลี่ยนไปจากคำเดิมยกเว้นคำที่มีเสียงวรรณยุกต์ที่หนึ่ง ส่วนคำซ้ำกับความหมายของคำซ้ำนั้นอาจเปลี่ยนไปจากความหมายเดิมหรือความหมายใหม่ขึ้นอยู่กับเสียงวรรณยุกต์ ชนิดของคำ และตำแหน่งของคำซ้ำในวลีหรือประโยคนั้น ๆ

ABSTRACT

This is  a study  of  reduplication in Tae-Tsiw  Chinese  spoken  in  Bangkok.  The data  were  collected  from the native  Tae-Tsiw  Chinese  speakers  aged  between 54-70 years  who  have  been living  in  Bangkok  for  20  years.  The study  consists of  the  structures  and  types  of Tae-Tsiw Chinese reduplication, the reduplication  and  tones, as well as  the  reduplication  and  their meanings.

The findings of the study found that the reduplication in Tae-Tsiw Chinese may be  either word reduplication or syllabic reduplication according to the number of syllables, the  reduplication can be devided into 3 types: two syllabic reduplicatives, three syllabic   reduplicatives and four syllabic reduplicatives. While the patterns of reduplicative consist        of  both the continuous reduplicative words  and  The discontinuous  reduplicative  words.  The first  one  has  seven  patterns  and  the  second  has  five   respectively,  and  each  pattern  is  based on the two reduplicative  words. The  tones  of  reduplication  may  be  changed  from  the  original tones  except  the  mid-level  tone. The  meanings  of  the  new reduplicative  words  may be changed  from  the   original  meaning or the new meaning  depending  upon  the  tones, and grammatical categories as well as the position of  reduplication of  phrases or sentences.

 

Article Details

บท
บทความวิจัย