เผยแพร่แล้ว: 2014-12-13

ผู้สูงอายุและสัมพันธภาพกับครอบครัว: ภาพสะท้อนจากวรรณกรรมไทย The Elderly and Their Relations with Their Families: Reflections of their relationships in Thai literature

ดร. เกศินี จุฑาวิจิตร, วันเพ็ญ แวววีรคุปต์, กรวรรณ สุวรรณสาร, นิภาพรรณ เจนสันติกุล

51-70

เกณฑ์การตีพิมพ์

กองบรรณาธิการ ฉบับบมนุษยศาสตร์

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ ฉบับบมนุษยศาสตร์