บทสรุปประมวลผลการวิจัยว่าด้วยการค้นพบประวัติผู้แต่งกวีนิพนธ์ เรื่องยวนพ่ายและลิลิตพระลอ A Conclusion of the Research on a Discovery of the Poet Who Composed the Ancient Poem, Yuan Phai and Lilit Phra Lo

Main Article Content

วิภา กงกะนันทน์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

                การศึกษาประวัติผู้แต่งกวีนิพนธ์เรื่องยวนพ่ายและลิลิตพระลอใช้วิธีการวิจัยแบบมนุษยศาสตร์บูรณาการ โดยการศึกษาเอกสาร การศึกษาภาคสนาม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดระเบียบคำ การอภิปรายและเสวนา การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่   เพื่อสืบหาผู้แต่งกวีนิพนธ์ ผลการศึกษา พบว่า ผู้แต่งกวีนิพนธ์เรื่องยวนพ่ายและลิลิตพระลอเป็นบุคคลเดียวกันคือ เจ้านายสตรีในพระราชวงศ์สุโขทัย กวีนิพนธ์เรื่องยวนพ่ายน่าจะประพันธ์    ขณะดำรงตำแหน่งพระมเหสีหรือพระราชเทวีในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นบทประพันธ์ในรูปแบบกวีนิพนธ์เทิดพระเกียรติ มีเนื้อหาเป็นสารคดี วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการประพันธ์คือประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัยตอนปลายและอยุธยาตอนต้น รวมทั้งประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิด   ความปรารถนา อารมณ์ อุดมคติ  และจินตนาการของกวี ส่วนลิลิตพระลอแต่งเมื่อครั้งที่กวีดำรงฐานะเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนี หรือสมเด็จพระมาตุจฉาเจ้าในสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ซึ่งเป็นพระราชโอรสรุ่นเล็กในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  ลิลิตพระลอเป็นบทประพันธ์ประเภท จินตคดี โดยกวีใช้จินตนาการ ประสบการณ์ รวมทั้งความรู้สึกนึกคิด ความปรารถนา อุดมคติ  และอารมณ์ของตนเป็นวัตถุดิบในการประพันธ์

Abstract

The research on a discovery of the poet who composed the poem, Yuan Phai  and Lilit Phra Lo employed a multi-disciplinary methodology, which is an integration of various approaches in human studies. This methodology was newly invented to be used first  in this research. It includes a document analysis, field study, unique word arrangement    by using  the concordance programme, group discussion  and map analysis. The objective   of this research was to find the poet who composed  the poem, Yuan Phai and Lilit Phra    Lo. It was found that the two poems were composed by the same poet who was a princess  in the Sukhothai Dynasty. The poet was the queen, or a consort of King Barom Trailokanat   while the poem, Yuan Phai, was being composed. It was a panegyric poem eulogizing the King, who heroicly won the Chaliang War. The poem was chiefly based on historical events  in the late Sukhothai and the early Ayutthaya periods assimilated with the poet’s experience, aspiration, ideology, imagination and sentiment throughout. The poet composed Lilit Phra  Lo when she became the Queen Mother or the Supreme Aunt of King Ramathipbadi   II, a son of King Barom Trailokanat. Lilit Phra  Lo, which is an imaginative literature,  was  based on the poet’s imagination, experience aspiration, ideology and sentiment. 

 

Article Details

บท
บทความวิชาการ