เผยแพร่แล้ว: 2014-12-12

จำปูน รวมเรื่องเอก

เสาวลักษณ์ อนันตศานต์

126

บทความเพื่อตีพิมพ์

บรรณาธิการ ประภาส พาวินันท์

คณะทำงาน

คณะทำงาน วารสารรามคำแหง

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ ฉบับบมนุษยศาสตร์