จำปูน รวมเรื่องเอก

Main Article Content

เสาวลักษณ์ อนันตศานต์

บทคัดย่อ

กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์อ่านไทย

บริษัทสร้างสรรค์-วิชาการ จำกัด

2531  รวมพิมพ์เป็นเล่ม  ราคา 35 บาท

โดย  เทพ  มหาเปารยะ

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ