คณะทำงาน

Main Article Content

คณะทำงาน วารสารรามคำแหง

บทคัดย่อ

1.    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์                                                               ประธานกรรมการ

2.    รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหาร                                                                รองประธานกรรมการ

3.    รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย                                               รองประธานกรรมการ

4.    รองคณบดีฯ ฝ่ายนโยบายและแผน                                             รองประธานกรรมการ

5.    รองคณบดีฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา                                                รองประธานกรรมการ

6.    รองคณบดีฯ ฝ่ายสวัสดิการ                                                           รองประธานกรรมการ

Article Details

บท
เกณฑ์การตีพิมพ์ลงในวารสาร