ความโดดเดี่ยวในฐานะปัจจัยหลักที่สร้างคุณลักษณะและอัตลักษณ์เม็กซิกันใน “เขาวงกตแห่งความโดดเดี่ยว”

Main Article Content

เปรมธารา ไชยชุมพร

บทคัดย่อ

การศึกษาอัตลักษณ์เม็กซิกันจากวรรณกรรมประเภทความเรียงแสดงให้เห็นว่าความโดดเดี่ยวเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดคุณลักษณะของคนเม็กซิกัน และอัตลักษณ์เม็กซิกันที่แตกต่างหลากหลาย นับตั้งแต่ก่อนการเข้ามาของเจ้าอาณานิคมสเปนจนกระทั่งถึงช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความโดดเดี่ยวซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างคุณลักษณะของคนเม็กซิกันในความเรียง 2) อภิปรายความสัมพันธ์ของความโดดเดี่ยว คุณลักษณะของคนเม็กซิกัน และ อัตลักษณ์เม็กซิกันในความเรียง ผู้วิจัยใช้ตัวบทวรรณกรรมความเรียงจำนวน 1 เล่ม คือ “เขาวงกตแห่งความโดดเดี่ยว” (El laberinto de la soledad; 1950) ของอ็อกตาบิโอ ปาซ (Octavio Paz) ประกอบด้วยความเรียงจำนวน 8 เรื่อง

Article Details

บท
บทความวิจัย