เผยแพร่แล้ว: 2021-12-30

สาส์นจากคณบดี

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

บทนำ

กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

รุ่งภัสสรณ์ ศรัทธาธนพัฒน์

การเตรียมความพร้อมในการบรรเลงขิมของเด็กปฐมวัย

ภัทรธีรา ดีสัว , วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช , ชนาธิป สรสิทธิ์ และ อมรินทร์ หมอกอ่อน

113-132