การศึกษาลักษณะเด่นของศิลปะการตกแต่งร้านคาเฟ่สไตล์จีนในย่านเยาวราช

Main Article Content

อาทิตยา แสงสินไชย อภิชญา สกุลอุดมกาญจน์ และ จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาร้านคาเฟ่สไตล์จีนในเขตพื้นที่เยาวราช เนื่องจากสไตล์การตกแต่งร้านแบบจีนเป็นรูปแบบที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น อีกทั้งย่านเยาวราชยังเป็นย่านชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลที่มีชื่อเสียง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะเด่นของศิลปะการตกแต่งร้านคาเฟ่สไตล์จีนในย่านเยาวราชและนำเสนอศิลปะและวัฒนธรรมความเป็นจีนที่นำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจคาเฟ่ โดยวิธีการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลเฉพาะด้านศิลปะที่สามารถรับรู้ได้ผ่านสายตาเท่านั้น ตามขอบเขตที่กำหนดไว้มีร้านทั้งหมด 3 ร้าน ได้แก่ ร้านหลงโถว ร้านเอ็กเต็งผู่กี่ และร้านจิงจิง ผลการวิจัยพบว่าทั้ง 3 ร้าน มีองค์ประกอบการตกแต่งร้านแบบจีนร่วมกันดังนี้ 1) การใช้ตัวอักษรจีนกำกับชื่อร้าน 2) สีผนังภายในร้าน คือ สีเขียวเข้มและสีขาว 3) กระจกเงาตกแต่งภายในร้าน  4) เฟอร์นิเจอร์แบบจีน ประกอบไปด้วยโต๊ะไม้ โต๊ะลายหินอ่อนและเก้าอี้ไม้รูปทรงต่าง ๆ แบบจีน 5) การใช้แจกันตกแต่งร้าน 6) การใช้ถ้วย จาน ชาม กระเบื้องลายคราม แบบจีน นอกจากนี้ แต่ละร้านก็ยังมีการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและยังสามารถวิเคราะห์ออกเป็นหลักฮวงจุ้ยในการตกแต่งร้านได้ กล่าวได้ว่า ปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีร่วมกันเหล่านี้ ถือเป็นลักษณะเด่นของศิลปะการตกแต่งร้านคาเฟ่สไตล์จีนย่านเยาวราช และยังถือเป็นการนำเสนอภาพลักษณ์ของศิลปะและวัฒนธรรมจีนที่สามารถถ่ายทอดและเรียนรู้ได้ผ่านการออกแบบและตกแต่งร้านคาเฟ่สไตล์จีน

Article Details

บท
บทความวิจัย