เผยแพร่แล้ว: 2022-06-30

บทนำ

บรรณาธิการ

สาส์นจากคณบดี

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

บทนำ

กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

รุ่งภัสสรณ์ ศรัทธาธนพัฒน์

มโนทัศน์“สตรี”ในวรรณกรรมจีนสมัย ค.ศ.1912 – ปัจจุบัน

Peng Leshan ขนิษฐา ใจมโน บุญเหลือ ใจมโน และสนิท สัตโยภาส

67-86

การศึกษาลักษณะเด่นของศิลปะการตกแต่งร้านคาเฟ่สไตล์จีนในย่านเยาวราช

อาทิตยา แสงสินไชย อภิชญา สกุลอุดมกาญจน์ และ จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์

45-66

มนต์เสน่ห์อินเดีย

ผะอบ จึงแสงสถิตพร และ นงเยาว์ ชาญณรงค์

235-260