ผลกระทบของภาษา Greeklish ที่มีต่อการใช้ภาษากรีกสมัยใหม่

Main Article Content

กัมปนาท บัวลา ประยูรรัตนวงศ์

บทคัดย่อ

ภาษากรีก[1]เป็นภาษาที่อยู่ในตระกูลภาษาอินโด-ยูโรเปียน (Indo-European) เป็นภาษาที่มีความเก่าแก่และเป็นภาษาโบราณที่มีการใช้มาจนถึงยุคปัจจุบัน ผ่านการพัฒนาทางด้านภาษาจนเป็นภาษากรีกสมัยใหม่ที่ใช้ในปัจจุบัน กล่าวได้ว่าภาษากรีกเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามของประเทศชาติมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสต์ศักราช ในปัจจุบันมีภาษาเกิดขึ้นมาใหม่และเริ่มทำให้ภาษาประจำชาติเกิดการวิบัติที่เรียกกันว่าภาษา Greeklish[2] ในสังคมปัจจุบันมีการใช้ภาษานี้อย่างแพร่หลายแทนการใช้ภาษากรีกสมัยใหม่ในการสื่อสาร บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษา Greeklish ของผู้ใช้ภาษากรีก[3] ในการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน ศึกษาถึงสาเหตุและความจำเป็นในการใช้ภาษา Greeklish ซึ่งพบว่าเนื่องจากการที่ผู้ใช้ภาษาต้องการติดต่อสื่อสารกันผ่านสื่อออนไลน์หรือโทรศัพท์มือถือที่ในสมัยก่อนนั้นไม่รองรับอักษรภาษากรีก จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการนำตัวอักษรและสัญลักษณ์ต่างๆที่มีความคล้ายคลึงกับภาษาของตนมาในการถอดเสียงเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันระหว่างผู้ส่งกับผู้รับสาร นอกจากนั้นยังศึกษาถึงมุมมองของนักวิชาการ นักภาษาศาสตร์ที่ได้ทำการศึกษาถึงการใช้ภาษาเกิดใหม่นี้ ผลของการศึกษาพบว่าภาษา Greeklish ได้กลายเป็นภาษาที่ผู้ใช้ภาษาเลือกใช้ด้วยเหตุผลที่เหมือนกันและได้มีการใช้ภาษา Greeklish ทั้งใน [1] ภาษากรีก คือ ภาษากรีกสมัยใหม่ [2] Greeklish (กรีกลิช) คือ การเขียนภาษากรีกโดยใช้ตัวอักษรละตินที่มีเสียงเหมือนและคล้ายเสียงในภาษากรีกและตัวเลขที่มีลักษณะคล้ายตัวอักษรภาษากรีก [3] ผู้ใช้ภาษากรีก คือ ชาวกรีก ชาวไซปรัสและผู้ใช้ภาษากรีกเป็นภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ  การสื่อสารในชีวิตประจำวันและหน่วยงานการศึกษาด้วย และจากการศึกษานี้จะชี้ให้เห็นถึงผลกระทบ ผลเสียในการใช้ภาษา Greeklish รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการแทรกแซงของภาษา Greeklish ต่อภาษากรีกที่เป็นภาษาที่มีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของประเทศ

Article Details

บท
บทความวิชาการ