ประสบการณ์การเรียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19

Main Article Content

คณิตย์ ผามะณี, สุริยงค์ ลิ้มสังกาศ และรุจิรา สงขาว

บทคัดย่อ

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และสำรวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อวิชาที่จัดสอนแบบออนไลน์ แบบสอบถามอยู่ในรูปแบบของกูเกิลฟอร์มและเผยแพร่ผ่านทางแอพลิเคชั่นไลน์และเฟซบุ้กโดยมีนักศึกษาจากทั่วประเทศไทยจำนวน 384 คน เป็นผู้ตอบคำถาม ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาจำนวน 79.7% มีสมาร์ตโฟน 77.6% มีคอมพิวเตอร์พกพา 56.5% มีแท็บเล็ต และ 19.8% มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ในส่วนของความพร้อมในการเรียนออนไลน์ พบว่า นักศึกษามีความพร้อมในระดับปานกลาง  (m=3.034) ด้านความพึงพอใจต่อวิชาที่จัดสอนแบบออนไลน์พบว่า  นักศึกษา 32.6% มีความพึงพอใจ ในขณะที่ 50% มีความคิดเห็นเป็นกลาง ทั้งนี้ นักศึกษามีแนวโน้มที่จะมีความพร้อมในการเรียนออนไลน์มากขึ้น หากสามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เนตที่มีสัญญาณดีและมีความเสถียร ซึ่งในไปสู่ข้อเสนอแนะให้มีการจัดหาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและอุปกรณ์สำหรับการเรียนออนไลน์แก่สถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ พร้อมทั้งมีการจัดอบรมเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการสอนแบบปกติและออนไลน์แก่ผู้สอนเพื่อเป็นการช่วยสร้างความพร้อมให้แก่ผู้เรียนก่อนเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีในอนาคตอันใกล้

Article Details

บท
บทความวิชาการ