มนต์เสน่ห์อินเดีย

Main Article Content

ผะอบ จึงแสงสถิตพร และ นงเยาว์ ชาญณรงค์

บทคัดย่อ

อินเดียเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่และมีความเจริญมากกว่า 5,000 ปี อีกทั้งเป็นแหล่งกำเนิดศาสนาสำคัญของโลกถึง 4 ศาสนา คือ ฮินดู เชน พุทธ และซิกข์ นอกจากนี้ ศาสนาที่มีแหล่งกำเนิดในแหล่งอื่น เช่น คริสต์ อิสลาม เป็นต้น  ก็เข้ามามีอิทธิพลในอินเดียด้วย กอปรกับอินเดียเป็นประเทศขนาดใหญ่มาก และมีประชากรมากมาตั้งแต่โบราณจนปัจจุบัน  ยังมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากจีน คือประมาณ 1.38 พันล้านคน จึงทำให้มีความหลากหลาย ด้านเชื้อชาติ ภาษา และศาสนา อันนำมาสู่ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม ที่ทำให้เกิดมนต์เสน่ห์ขึ้น


          บทความนี้นำเสนอ มนต์เสน่ห์ที่เกิดจากศาสนาฮินดู เชน พุทธ ซิกข์ และอิสลาม อันเป็นที่มาของสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมยอดนิยมของประเทศอินเดีย

Article Details

บท
บทความวิชาการ