การศึกษาคำกริยาในภาษารัสเซียที่บ่งชี้การเคลื่อนที่เชิงอรรถศาสตร์ปริชาน

Main Article Content

ศรีวรา ผาสุขดี

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาการจำแนกประเภทคำกริยาในภาษารัสเซียตามความหมายที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ และศึกษาความหมายต้นแบบและรูปภาษาที่ใช้ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์มาจากคลังข้อมูลภาษารัสเซียแห่งชาติตามทฤษฎีอรรถศาสตร์ปริชาน ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีการจำแนกประเภท ทฤษฎีต้นแบบ ปรากฏการณ์พหุนัยและการเคลื่อนที่ในการวิเคราะห์มโนทัศน์ของความหมายและอธิบายเหตุการณ์เคลื่อนที่ ผลการศึกษาพบว่า มีคำกริยาในภาษารัสเซียที่บ่งชี้การเคลื่อนที่จำนวน 92 คำ (คู่คำกริยา) ซึ่งแสดงมโนทัศน์การเคลื่อนที่ต่าง ๆ จำแนกเป็น 10 มโนทัศน์ ได้แก่ 1) การเคลื่อนที่เชิงทิศทาง 2) การเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 3) การเคลื่อนย้ายสรรพสิ่ง 4) การเคลื่อนไหวร่างกาย 5) การเข้าร่วม 6) การอพยพ 7) การปล่อย 8) การเคลื่อนลงน้ำ 9) การรับรู้
10) การติดต่อ จากผลการวิจัยยังพบว่า คำกริยาที่บ่งชี้การเคลื่อนที่พบมากที่สุดในกลุ่มมโนทัศน์การเคลื่อนย้ายสรรพสิ่ง ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาความหมายของคำกริยาที่บ่งชี้การเคลื่อนที่ในการเรียนการสอนภาษารัสเซียในฐานะภาษาต่างประเทศ สามารถนำงานวิจัยไปประยุกต์กับการเรียนการสอนคำกริยาในภาษารัสเซียตามแนวอรรถศาสตร์ปริชาน เพื่อให้ผู้เรียนชาวไทยเข้าใจมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาที่มีต่อความหมายของคำกริยาบ่งชี้การเคลื่อนที่

Article Details

บท
บทความวิจัย