เผยแพร่แล้ว: 2022-12-22

สาส์นจากคณบดี

คณบดี คณะมนุษยศาสตร์

บทนำ

กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

รุ่งภัสสรณ์ ศรัทธาธนพัฒน์

ตำนานท้าวปาจิตกับนางอรพิมในมิติประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการสร้างชุดความรู้ของผู้คนในดินแดนอีสานใต้

สมชาติ มณีโชติ, วิริยา สีบุญเรือง, นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร, นราวิทย์ ดาวเรือง, อภิราดี จันทร์แสง และ Scott Laird Rolston

175-192

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

กองบรรณาธิการ, บรรณาธิการ

197-204

ทีมบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

ก-ข