การเปรียบเทียบหลักสูตรฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ เรื่องเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน

Main Article Content

อนุชา เพียรชนะ, ช่อผกา วงษ์สมบัติ, และจิริญา แก้วปัชฌาย์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบหลักสูตรการอบรมผ่านระบบออนไลน์โดยมีการวัดผลความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม และการหาความสัมพันธ์ของช่วงอายุผู้เข้าอบรม จำนวน 2 หลักสูตร 1) หลักสูตรเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย จำนวน 10 ข้อ และ 2) หลักสูตรการกำจัดขยะชุมชน จำนวน 20 ข้อ โดยมีจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 177 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตรวจสอบความเที่ยงตรง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 และค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ Cronbach มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบตัวแปร 2 กลุ่ม โดยการใช้การทดสอบค่า (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way analysis of variance)


ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้เข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรการบำบัดน้ำเสียชุมชน และหลักสูตรการกำจัดขยะชุมชน ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ตามแนวพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ไม่น้อยกว่า 177 ตัวอย่าง ซึ่งคำนวณจากตารางสำเร็จรูปของ Krejcie & Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05


(1) ความสัมพันธ์ของช่วงอายุที่มีความเหมาะสมกับการนำหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ของ     ผู้เข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง และหลังอบรมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ช่วงอายุที่เหมาะสมกับการนำหลักสูตรไปใช้ประโยชน์คือ ช่วงอายุ 24-25 ปี ทั้งก่อนอบรมและหลังอบรม ส่วนหลักสูตรเทคโนโลยีการกำจัดขยะชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจโดยภาพรวมก่อนและหลังอบรม อยู่ในระดับมากเท่ากัน และช่วงอายุที่เหมาะสมกับการนำหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ก่อนอบรมคือ ช่วงอายุ 18-19 ปี และหลังอบรมคือ ช่วงอายุ 24-25 ปี ดังนั้นเมื่อทดสอบทางสถิติพบว่า กลุ่มตัวอย่างในแต่ละช่วงอายุที่เหมาะสมกับการนำหลักสูตรไปใช้ประโยชน์โดยภาพรวมมีความรู้ ความเข้าใจ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05


(2) เปรียบเทียบและวัดผลความรู้ ความเข้าใจ ก่อนการเข้าอบรมและหลังการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน พบว่า การอบรมผ่านระบบออนไลน์หลักสูตรเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการอบรมผ่านระบบออนไลน์หลักสูตรเทคโนโลยีการกำจัดขยะชุมชน ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าโดยภาพรวมการอบรมผ่านระบบออนไลน์ด้านความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าอบรมทั้ง 2 หลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการอบรมของแต่ละหลักสูตรไม่แตกต่างกัน

Article Details

บท
บทความวิจัย