การประเมินงานแปลในการเรียนการสอนแปล L’évaluation dans l’enseignement de la traduction

Main Article Content

ดร. ศศิ อินทโกสุม

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

ในการประเมินงานแปลสำหรับชั้นเรียนการแปลนั้น ผู้สอนจะต้องแยกแยะประเภทการสอนแปลของหลักสูตรให้ชัดเจนเสียก่อน จากนั้นจึงกำหนดจุดประสงค์และหัวข้อที่จะประเมินเพื่อสร้างเกณฑ์และตัวชี้วัด รวมถึงคัดเลือกต้นฉบับให้สอดคล้องกับหัวข้อการประเมินและวัดผลได้อย่างเที่ยงตรง  ผลการประเมินจะต้องแสดงทั้งคุณภาพของงานแปลและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้เรียน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Résumé

L’évaluation dans l’enseignement de la traduction exige de l’enseignant une prise de conscience en amont de la finalité de cet enseignement.  Après avoir déterminé l’objectif et le(s) thème(s) de son évaluation, l’enseignant établit ensuite les critères de notation et/ou de correction ainsi que leurs indices, et choisit le texte à faire traduire en conséquence.  Ceux-ci devront non seulement le renseigner avec exactitude sur la qualité du produit final, mais aussi lui permettre d’interpréter la prestation des apprenants, le but ultime de l’évaluation étant le développement de leurs compétences et l’amélioration du processus pédagogique.

Article Details

บท
บทความวิชาการ