ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเปิดรับชมรายการละครวิทยุโทรทัศน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง Factors of the Decision Making in Watching Thai TV Dramas of the Ramkhamhaeng University Students

Main Article Content

ชนาพร พิทยาบูรณ์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกรับชมละครวิทยุโทรทัศน์ และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมละครวิทยุโทรทัศน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์  ช่อง 3 (TV 3) วันละ 3- 5 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 20.30-22.30 น. โดยชมรายการเพียงคนเดียวและชมรายการทุกวัน โดยชอบรายการประเภทตลกขบขัน และได้นำความรู้พร้อมการจดจำเนื้อหาจากรายการละครวิทยุโทรทัศน์มาวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งมีผลต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้รับชมรายการวิทยุโทรทัศน์ เนื่องมาจากชื่นชอบดารานักแสดง ความบันเทิง และผ่อนคลายความตึงเครียด ในขณะที่ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ด้านสภาพแวดล้อมมีความสำคัญในระดับปานกลาง เพศ คณะที่ศึกษาและภูมิลำเนาของนักศึกษามีผลต่อการตัดสินใจเปิดรับชมละครวิทยุโทรทัศน์ ส่วนอายุของนักศึกษาไม่มีผลต่อการตัดสินใจเปิดรับชมละครวิทยุโทรทัศน์แต่อย่างใด

ABSTRACT

This research aims to study the exposure to drama programmes on TV and factors that affect the decision of exposure to drama programmes on TV of Ramkhamhaeng Students. The results of the research would benefit to the development and improvement of the coursese of the production of drama programmes TV. Most of the sampling group are female of 3rd year students of the Faculty of Political Science, age between 20-24, settle in Bangkok and affiliated provinces. According to the behavior of exposure to TV Programmes: most of the sampling group expose to the programmes on Channel 3 everyday, 3-5 hours a day and the favorite programmes are comedy. According to the behavior of exposure to drama programmes on TV: most of the sampling group expost to the programmes alone on Channel 3 between 8.30-10.30 PM. Most of the sampling group used to criticize on drama programmes on TV. The Mean of the level of recognition of the programmes’s content and the use of programmes’s content are medium. The reason of exposure to programmes is the favor of actors and actresses and the aims of exposure to programmes is to entertain, relax, and relieveof stress. While the environment factors has a medium level of significance to the decision of the exposure to drama programmes. The result of hypothesis group are significantly affect the decision of exposure to drama programmes on TV while age does not significantly affect the decision of exposure to drama programmes on TV.

Article Details

บท
บทความวิจัย