การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สภาวะสูงวัยของสตรีข้ามเพศในสังคมไทย

Main Article Content

ภคพล เส้นขาว

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สภาวะสูงวัยของกลุ่มสตรีข้ามเพศในสังคมไทย ผลกระทบจากการเข้าสู่สภาวะสูงวัย และข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สภาวะสูงวัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคือ กลุ่มสตรีข้ามเพศจำนวน 11 คน ผลการศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่สภาวะสูงวัยพบว่า กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงปัญหาสุขภาพ แต่ปัจจัยทางการเงินมีผลต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อการดูแลรักษาร่างกายของกลุ่มสตรีข้ามเพศในทุกวัย ส่วนในด้านเศรษฐกิจพบว่าส่วนใหญ่คำนึงถึงความสำคัญในการออมเงิน แต่มีปัญหาภาระด้านครอบครัว การวางแผนการใช้ชีวิต และอาชีพที่สร้างรายได้จำกัดและไม่มั่นคง ในด้านผลกระทบจากการเข้าสู่สภาวะสูงวัยด้านสังคม ส่วนใหญ่มองว่าตนเองไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากสังคมไทยมีการเปิดกว้างและยอมรับกลุ่มคนข้ามเพศมากขึ้น ข้อเสนอแนะต่อสตรีข้ามเพศมี 3 ประการคือ ควรมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม การสร้างภาคีเครือข่ายในระหว่างกลุ่มสตรีข้ามเพศ และการสร้างการยอมรับของครอบครัว ส่วนข้อเสนอแนะต่อภาครัฐคือ ภาครัฐควรสนับสนุนกฎหมายคู่ชีวิตในกลุ่มหลากหลายทางเพศ และการมีระบบประกันสุขภาพรวมไปถึงสวัสดิการของรัฐให้มีความครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของสตรีข้ามเพศ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กนกพร อริยา. (2561). การศึกษาความต้องการพื้นฐานของผู้ชายข้ามเพศในประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.

กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2562). เติมรู้ เตรียมพร้อม ก่อนสูงวัย. กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).

จุฑารัตน์ แสงทอง. (2560). สังคมผู้สูงอายุ (อย่างสมบูรณ์).วารสารกึ่งวิชาการ, 38(1), 5-28.

เฉลิมขวัญ เมฆสุข และพิทักษ์ ศิริวงศ์. (2561). คนข้ามเพศ : การใช้ชีวิตคู่ การสร้างครอบครัว และการเลี้ยงดูบุตร. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 10(1), 37-51.

ชมพูนุท พรหมภักดิ์. (2556). การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย. บทความวิชาการ

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 3(16), 1-23.

ณรงค์ อนุรักษ์ และคณะ. (2564). ภาพลักษณ์สตรีข้ามเพศในประเทศไทย. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, 6(7), 254 - 269.

ทักษิณา ข่ายแก้ว. (2559). งานวิจัยชี้การแพทย์ที่ก้าวหน้าจะช่วยให้คนเรามีอายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้นแต่จะไม่เกิน 100 ปี . สืบค้นจาก https://www.voathai.com/a/lifespan-duration-tk/3543685.html

บีบีซี นิวส์. (2564). LGBT: หญิงข้ามเพศชาวมาเลเซียเผยต้องลี้ภัยเพราะเลือกเกิดไม่ได้. สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/international-59349965

บุษกร สุริยสาร. (2557). อัตลักษณ์และวิถีทางเพศในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ.

พงศธร เจียรศิริ. (2561). โครงการออกแบบเครื่องประดับที่เสริมสร้างความมั่นใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกลุ่มคนข้ามเพศ (กะเทย). (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพมหานคร.

พระวิทูร ญาณธัมโม. (2555). ศึกษาพฤติกรรมด้านความกตัญญูต่อบิดาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านหนองช้าง ตําบลเขวาทุ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระนครศรีอยุธยา.

ภคพล เส้นขาว. (2563). การเลือกปฏิบัติต่อสตรีข้ามเพศในสังคมไทย. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, 39 (1), 149-168.

รณภูมิ สามัคคีคารมย์. (2562). พฤติกรรมการใช้ยาฮอร์โมนในกลุ่มนักศึกษาสาวประเภทสองในมหาวิทยาลัยกำกับรัฐและเอกชน. วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย, 15(1), 48-66.

รศรินทร์ เกรย์ และคณะ. (2559). คุณภาพชีวิตต่างวัยของผู้มีงานทำ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. (2565). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2564). กรุงเทพมหานคร: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

รัตนวัฒน์ จันทร์อำนวยสุข. (2561). การเคารพคนข้ามเพศเปรียบเทียบกับการเกลียดกลัวคนข้าม เพศในประเทศ. กรุงเทพมหานคร: เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย.

รุจิราภรณ์ นาแข็งฤทธิ์. (2558). ความเป็นธรรมของระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเมืองและเขตชนบท. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร.

วีระยุทธ ลาสงยาง. (2557). ความต้องการได้รับสวัสดิการสังคมของแรงงานในระบบในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 7(1), 122-144.

เสกสรร สายสีสด และคณะ. (2564). การศึกษาพฤติกรรมการดำรงชีวิต (Lifestyles) และความ พึงพอใจในการดำรงชีวิตของกลุ่ม LGBTQ+ ในจังหวัดอุดรธานี. วารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. 3(1), 1-16.

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย. (2564). ทำความเข้าใจ "กลุ่มคนข้ามเพศ" พบในอดีตอายุสั้น -ป่วยโรคซึมเศร้าสูง. สืบค้นจาก https://news.thaipbs.or.th/content/310779

Leighton, M. B. (2013, abstract). Trans women and aging: A qualitative study. Master's

Theses and Capstones. 791. Master of Science: University of New Hampshire.

Pravattiyagul, J. 2018. Abstract. Street and State Discrimination: Thai Transgender

Women in Europe. Master Thesis: Utrecht University and University of Hamburg.