คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ใช้วารสารทางวิชาการเพื่อสนองบทบาทของสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่เผยแพร่องค์ความรู้และสนับสนุนผลงานทางวิชาการเพื่อการพัฒนาสังคม

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-27

บทบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

ก - ช

Las canciones en el aula de ELE, más allá de la adquisición de léxico.

Cristina González Velasco & Olan Preutisranyanont

1 - 24

การประเมินผลการดำเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สุกัญญา นิมิตวิไล, ปราณีรัตน์ ปานประณีต, วรรณนิภา วงค์ปัญญา, ฐิติรัตน์ ภู่กาญจน์, และ สุริยงค์ ลิ้มสังกาศ

133 - 152