การประเมินผลการดำเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Main Article Content

สุกัญญา นิมิตวิไล, ปราณีรัตน์ ปานประณีต, วรรณนิภา วงค์ปัญญา, ฐิติรัตน์ ภู่กาญจน์, และ สุริยงค์ ลิ้มสังกาศ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ  1. เพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตรของนักศึกษาปัจจุบัน บัณฑิต และคณาจารย์ 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. บัณฑิตของหลักสูตรศิลป-ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มหาวิทยาลัยรามคําแหง จำนวน 155 คน 2. นักศึกษาปัจจุบันของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มหาวิทยาลัยรามคําแหง จำนวน 263 คน 3. อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มหาวิทยาลัยรามคําแหง จำนวน 7 คน และ 4. ผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มหาวิทยาลัยรามคําแหง จำนวน 60 คน โดยได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง การวิจัยนี้ประยุกต์รูปแบบการประเมินหลักสูตร CIPP ของ Stufflebeam และ Corny (2014) ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและนำเสนอผลด้วยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า ด้านเนื้อหาสาระของหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =4.25, S.D. = 0.81) ด้านกระบวนการเรียนการสอนประเด็นคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรและสื่อการสอนและสิ่งสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =4.32, S.D. =0.64) และระดับปานกลาง (x̅ =3.46, S.D. =0.98) ตามลำดับ ผลวิจัยด้านความเหมาะสมในการวัดผลชี้ให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =4.11, S.D. =0.77) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะพึงประสงค์ของบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =4.42, S.D. =0.34)  นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังชี้ให้เห็นแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. การปรับปรุงวิชาเอกบังคับ 2. การปรับปรุงการจัดหมวดหมู่รายวิชา และ      3. การตั้งชื่อรายวิชาตลอดจนคำอธิบายรายวิชา

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ชลชลิตา แตงนารา. (2562). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตร ปรับปรุง 2559) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. วารสารพิกุล, 17(1), 36-52.

พงศธร มหาวิจิตร. (2561). การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ). วารสารศึกษาศาสตร์, 29(1), 98-111.

วชิระ จันทรราช. (2554). การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 3(1-2), 64–78.

Best, J. W. (1981). Research in education (3rd ed.). Englewood cliffs, New Jersey: Prentice. Hall Inc.

Stufflebeam, D. L. (2003). The CIPP model for evaluation. In T. Kellaghan & D. L. Stufflebeam (Eds.), International handbook of educational evaluation, (pp. 31–62). Norwell, MA: Kluwer.

Stufflebeam, D.L. & Corny, C.L.S. (2014). Evaluation theory, models, and applications (2nd ed.). San Francisco, CA: Jossy-Bass.