ร้านขายเวลา

Main Article Content

เบญจภัคค์ เจริญมหาวิทย์

บทคัดย่อ

ร้านขายเวลา เป็นวรรณกรรมเยาวชนของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเขียนโดย  คิมซ็อนย็อง และแปลโดย สุมาลี สูนจันทร์  วรรณกรรมเรื่องนี้ ผู้เขียน ได้บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของตัวละคร แต่ละคนที่ต่างก็ให้คุณค่าและความหมายของเวลาสำหรับชีวิตตนเองอย่างหลากหลายแง่มุม

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ

References

คิมช็อนย็อง. (2565). ร้านขายเวลา. สุมาลี สูนจันทร์ (แปล). พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร:

พิคโคโล อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง.