วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีกำหนดเผยแพร่ราย 6 เดือน ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)  ทั้งนี้อาจมีวารสารฉบับพิเศษ (Special issue) หรือฉบับที่ตีพิมพ์บทความจากการประชุมวิชาการ (Conference proceedings) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ภาษา ภาษาศาสตร์ วรรณคดี วรรณกรรม คติชนวิทยา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ปรัชญา  ประวัติศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-28

บทบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

ก - ซ

วรรณยุกต์ภาษาไทยถิ่นประจวบคีรีขันธ์: การแปรตามอายุ

ตามใจ อวิรุทธิโยธิน, ชลภัสสรณ์ บินอิบรอฮีม, มัณฑนา เทียมทัด และ บวรรัตน์ ลาวัณย์เลิศสกุล

197 - 212

ร้านขายเวลา

เบญจภัคค์ เจริญมหาวิทย์

213 - 220