การแพร่กระจายของความเชื่อเรื่องกุมารทอง Preliminary Study on the Spread of Thai Kumanthong Belief

Main Article Content

Shengyang WU

บทคัดย่อ

ในประเทศไทย ผู้คนมีความเชื่อเกี่ยวกับกุมารทองอย่างแพร่หลาย เนื่องจากคนไทยมีความเชื่อในเรื่องของภูตผีและส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รวมทั้งอิทธิพลของสื่อมวลชนที่นำเสนอเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ยิ่งทำให้ความเชื่อเกี่ยวกับกุมารทองแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างแดน สำหรับประเทศจีนเป็นอีกหนึ่งในนั้นที่รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกุมารทอง เนื่องจากคนจีนมีความเชื่อ  ในเวทมนตร์และภูตผีเช่นเดียวกัน รวมทั้งความสัมพันธ์และการติดต่อกันอย่างแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีน ยิ่งทำให้ความเชื่อในเรื่องนี้แพร่หลายในจีนได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม พื้นฐาน   ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันทำให้ความเชื่อเกี่ยวกับกุมารทองในสังคมไทยและจีนแตกต่างกันและมีอัตลักษณ์ของตนเอง

Abstract

Kumanthong belief is popular in Thailand, due to Thai belief in ghost and Buddhism and the role of mass media. China has become a key point in the spread of such belief outside Thailand, for its witchcraft culture and increasing intercourse with Thailand, and also shows its uniqueness as to the different cultural background.

Article Details

บท
บทความวิชาการ