การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาการใช้ภาษาไทยโดยใช้โปรแกรม BU LMS

Main Article Content

นิภา กู้พงษ์ศักดิ์

บทคัดย่อ

วิชาการใช้ภาษาไทยเป็นวิชาทักษะที่ผู้เรียนจำเป็นต้องฝึกปฏิบัติ คิด และวิเคราะห์เพื่อให้สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด แต่ปัญหาอย่างหนึ่งคือ ผู้เรียนมักมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาการใช้ภาษาไทยจึงทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ไม่เข้าชั้นเรียน            ผลที่ตามมาคือ ขาดการฝึกปฏิบัติ การทำแบบฝึกหัด และขาดทักษะความรู้ในเรื่องนั้น ๆ นอกจากนี้ในการเรียนเนื้อหาแต่ละเรื่องหรือการทำแบบฝึกหัดแต่ละครั้งผู้เรียนยังมีความแตกต่างเฉพาะบุคคล ทำให้ใช้เวลาในการรับรู้และเรียนรู้แตกต่างกัน ทำให้ผู้สอนต้องเสียเวลาคอยให้นักศึกษาทุกคนทำแบบฝึกหัดเสร็จพร้อม ๆ กัน เพื่อจะได้เริ่มบทเรียนหรือเนื้อหาใหม่ไปด้วยกัน

Article Details

บท
บทความวิจัย