เผยแพร่แล้ว: 2015-01-04

เกณฑ์การตีพิมพ์

กองบรรณาธิการ ฉบับบมนุษยศาสตร์