คำกริยาในรูปคำกริยาวิเศษณ์ Деепричастие

Main Article Content

ดร. สมภักดิ์ จันทร์สุกรี

บทคัดย่อ

Деепричастие คือ คำกริยาในรูปคำกริยาวิเศษณ์ที่ทำหน้าที่เหมือนกริยาวิเศษณ์ซึ่งแสดงถึงการกระทำลำดับรองที่เกิดขึ้นพร้อมกับการกระทำหลักหรือแสดงถึงการกระทำลำดับรองที่เกิดขึ้นและเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก่อนแล้วการกระทำหลักจึงเกิดขึ้นและเสร็จสิ้นต่อไป ลักษณะของคำกริยาและกริยาในรูปกริยาวิเศษณ์ สังเกตได้ดังนี้ คำกริยาในรูปที่ยังไม่ได้ผันจะมีตัวลงท้ายด้วย -ть, -ти, -чь, ться ส่วน กริยาในรูปกริยาวิเศษณ์นั้นจะมีปัจจัยต่อไปนี้เสริมท้ายฐานคำกริยา คือ  -я, -а, -в, - ши,  -вши-сь

Article Details

บท
บทความวิชาการ