เกณฑ์การตีพิมพ์

Main Article Content

กองบรรณาธิการ ฉบับบมนุษยศาสตร์

บทคัดย่อ

เกณฑ์การพิจารณาบทความ

  1. กองบรรณาธิการพิจารณาเบื้องต้นบทความที่จะตีพิมพ์ลงในวารสาร
  2. ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องพิจารณาเนื้อหาและคุณภาพของบทความ

Article Details

บท
เกณฑ์การตีพิมพ์ลงในวารสาร