คณะกรรมการวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2553

Main Article Content

คณะทำงาน ฉบับบมนุษยศาสตร์

บทคัดย่อ

คณะกรรมการวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2553                  

1.           คณบดีคณะมนุษยศาสตร์                                         ประธานกรรมการ

2.    รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหาร                                                  รองประธานกรรมการ

3.    รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย                                         รองประธานกรรมการ

4.    รองคณบดีฯ ฝ่ายนโยบายและแผน                                        รองประธานกรรมการ

5.    รองคณบดีฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา                                         รองประธานกรรมการ

6.    รองคณบดีฯ ฝ่ายสวัสดิการ                                              รองประธานกรรมการ

7.    หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์                        กรรมการ

8.    หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก                       กรรมการ

9.    หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์                                                    กรรมการ

10.  หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์                                            กรรมการ

11.  หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก                                                    กรรมการ

12.  หัวหน้าภาควิชาปรัชญา                                                                กรรมการ

13.  หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา                          กรรมการ

14.  หัวหน้าภาควิชาสื่อสารมวลชน                                                   กรรมการ

15.  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์                      กรรมการ

16.  หัวหน้างานบริหารและธุรการ                                                    กรรมการ

17.  หัวหน้างานคลังและพัสดุ                                                             กรรมการ

18.  หัวหน้างานนโยบายและแผน                                                     กรรมการ

19.  หัวหน้างานบริการการศึกษา                                                        กรรมการและเลขานุการ

Article Details

บท
เกณฑ์การตีพิมพ์ลงในวารสาร