บทบรรณาธิการบริหาร ฉบับ1 ปีที่ 29

Main Article Content

ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง

บทคัดย่อ

กระแสเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์  ที่ก้าวหน้าด้วยอิทธิพลของเทคโนโลยีการสื่อสาร ทำให้มนุษย์ในแต่ละมุมโลกมีโอกาสเผชิญหน้า และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิถีชีวิตความเป็นอยู่  ตลอดจนขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวัฒนธรรมกันมากขึ้น

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ