บทบาทคติชนองค์การในการจัดการทรัพยากรบุคคล Roles of Organizational Folklore in Personnel Management

Main Article Content

ดร. สุภาวดี เจริญเศรษฐมห

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

คติชนองค์การเป็นคติชนประยุกต์แขนงหนึ่งที่มีการศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวางในประเทศตะวันตก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการองค์การทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ การที่คติชนมีบทบาทในการจัดการองค์การ เนื่องจากในกระบวนการจัดการองค์การนั้น คติชนองค์การเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคนทั้งในส่วนที่เป็นผู้จัดการหรือผู้บังคับบัญชาและพนักงานที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา และพฤติกรรมของบุคคลในองค์การถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จ ในการจัดการองค์การให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์การตามที่กำหนด อย่างไรก็ดี คติชนองค์การมิอาจใช้แทนที่หลักการจัดการองค์การทั่วไปได้อย่างสมบูรณ์ แต่คติชนองค์การจะมีบทบาทช่วยเสริมให้การจัดการทรัพยากรบุคคลประสบผลสำเร็จได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับหลักการจัดการองค์การที่เน้นในเรื่องการจัดการบุคคล ซึ่งผู้เขียนได้เลือกมาเป็นตัวอย่างในการสังเคราะห์กับคติชน  2  กรณี ได้แก่ หลักการจัดการโดยวัตถุประสงค์ (management by objectives - - MBO) และหลักการจัดการตามแนวทางทฤษฎี X  ทฤษฎี Y และทฤษฎี Z จึงกล่าวได้ว่า คติชนองค์การจะมีประโยชน์สำหรับนำมาปรับใช้ในองค์การที่ต้องการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

  Abstract

        Organizational folklore is a branch of applied folklore that is studied and researched widely in the western countries. It is utilized in both business and state organizations. Folklore plays a role part in organizational management because the process of organizational management related to human behaviors in organization both manager or commander and staff or subordinate, which is the heart of the matter of success in organizational management goals. However, organizational folklore cannot be used to replace the general managerial principles completely. But it can be utilized as a supplement of folklore for success in personnel management especially for two managerial principles emphasizing in personnel management, i.e. “Management by Objectives :MBO” principle and “Theory X, Y and Z” principle. So, it can be said that organizational folklore would be a beneficial folklore for application in organizations which object to improve the quality of human resource of organizations more efficient and effective.

Article Details

บท
บทความวิชาการ