เผยแพร่แล้ว: 2015-11-16

บทบรรณาธิการ

ดร.ประภาส พาวินันท์

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธฺิการ วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์

เกณฑ์การตีพิมพ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

155-156

คณะกรรมการวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์

คณะกรรมการ วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์

157