การเชิดชูเสรีภาพทางความคิดและการแสดงออกในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง มือที่เต็มไปด้วยดวงดาวของราฟิค ชามิ* Glorifying Freedom of Thought and Expression in Rafik Schami’s Young Adult Novel, A Hand Full of Stars (Eine Hand voller Sterne)

Main Article Content

ดร. ศิริพร ศรีวรกานต์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

             บทความเรื่องนี้ศึกษาวรรณกรรมเยาวชนภาษาเยอรมันเรื่องมืดอที่เต็มไปด้วยดวงดาว ของราฟิค ชามิ ผู้วิจัยเสนอว่าผู้ประพันธ์เน้นการนำเสนอแก่นเรื่องที่ว่าด้วยการเชิดชูเสรีภาพทางความคิดและการแสดงออกโดยเล่าเรื่องผ่านประสบการณ์ของตัวเอกที่เป็นเด็กวัยรุ่น  ประสบการณ์ของเขาประกอบด้วยประสบการณ์ที่ประสบจริงกับประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้จากนิทานที่หล่อหลอมให้เขาตระหนักถึงความสำคัญของเสรีภาพทางความคิดและการแสดงออก  ในส่วนของประสบการณ์จริง เขาประสบกับเหตุการณ์ที่พ่อของเขาและชายวิกลจริตที่เร่ร่อนถูกจับกุมเพราะพวกเขาถูกเข้าใจผิดระหว่างที่เกิดการปะทะกันระหว่างผู้ต่อต้านรัฐบาลกับเจ้าหน้าที่รัฐ  ต่อมาเขารับรู้ว่าฮาบิบผู้เป็นนักข่าวในอุดมคติของเขาถูกจับกุมและไม่มีใครรับรู้ชะตากรรมของ   ฮาบิบนับตั้งแต่นั้นมา  นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ผ่านนิทาน 2 เรื่องที่มีแก่นเรื่องเดียวกัน  นั่นคือ ความสำคัญของเสรีภาพ จากประสบการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลให้ตัวเอกเลือกที่จะเป็นนักข่าว    ใต้ดินเพราะเป็นการเปิดทางให้เขาได้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลฉ้อฉลและเผด็จการ

 

Abstract

                This paper analyzes Rafik Schami’s young adult novel, A Hand full of Stars (Eine Hand voller Sterne). I argue that the author focuses on the theme of glorifying freedom of thought and expression. In the novel, this theme is communicated through the story of the young adult protagonist’s real experiences together with his experiences in learning from tales which shape him to be a person that recognize the importance of freedom of thought and expression.  In terms of real experience, first of all, he faced a situation that his father and a mentally ill and homeless man were arrested due to misunderstanding during a clash between protestors and the officials. Then, he came to know that Habib, his ideal journalist, was arrested. Since then, he has never heard anything from Habib. Besides the real experiences, the protagonist has experiences in learning from 2 tales. These stress on the same theme, that is, the importance of freedom. All of these have led him to work as an underground journalist. It opens the way for him to criticize the corrupt and dictatorial government.

Article Details

บท
บทความวิจัย