บทบรรณาธิการ

Main Article Content

ดร.ประภาส พาวินันท์

บทคัดย่อ

บรรณาธิการมีบางเรื่องที่จะแบ่งปันความรู้สึกให้กับผู้อ่านได้รับรู้เกี่ยวกับการเตรียมต้นฉบับในวารสารฉบับนี้ว่า เป็นงานที่มีความสุขมาก เนื่องจากความหลากหลายของบทความที่นำมาตีพิมพ์ ซึ่งเป็นผลงานของนักวิชาการจากสถาบันศึกษาต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาหลากหลาย ทั้งบทความวิชาการและบทความวิจัย

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ