บทบรรณาธิการ

Main Article Content

ดร.ประภาส พาวินันท์

บทคัดย่อ

วารสารฉบับนี้ได้รวบรวมเรื่องราวความเป็นมนุษย์ไว้อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพ ความเชื่อ ความศรัทธา และวรรณกรรม ผู้อ่านจะได้มีโอกาสเรียนรู้มนุษย์ และมีความเข้าใจผู้อื่น ผ่านผลงานที่หลากหลายมิติและมุมมองของนักวิจัย นักวิชาการ

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ