เผยแพร่แล้ว: 2016-04-30

บทบรรณาธิการ

ดร.ประภาส พาวินันท์

บรรณาธิการประจำฉบับ

กองบรรณาธิการ วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารไทยของกลุ่มท่องเที่ยว Active Beach เพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Community Participation in Policy Makin

จำเนียร ชุณหโสภาค, ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, ทิพวรรณ พุ่มมณี, อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล, วัชรพงษ์ พนิตธำรง, บุปผา พิกุลแก้ว, สุมาลี สำราญจิตต์

1-17

การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์

คณะกรรมการจัดทำ วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์

ประธานกรรมการ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ประธานกรรมการ