การมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารไทยของกลุ่มท่องเที่ยว Active Beach เพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Community Participation in Policy Makin

Main Article Content

จำเนียร ชุณหโสภาค
ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
ทิพวรรณ พุ่มมณี
อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
วัชรพงษ์ พนิตธำรง
บุปผา พิกุลแก้ว
สุมาลี สำราญจิตต์

บทคัดย่อ

การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการการท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารไทยของกลุ่มท่องเที่ยว Active Beach เพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ เพื่อศึกษาศักยภาพของผู้กำหนดนโยบายและชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารไทย  และเพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งการหาแนวทางในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาทุน มนุษย์ของผู้กำหนดนโยบายและชุมชนด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารไทยของกลุ่มท่องเที่ยว Active Beach เพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และแนวทางการวิจัยเชิงสำรวจ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ผลจากการวิจัยพบว่า ได้มีการจัดทำนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยการมีส่วนร่วมของผู้กำหนดนโยบายและชุมชน ในด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยการร่วมคิด วิเคราะห์ และบูรณาการความคิดจากผู้แทนภาคีที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อการพัฒนา  การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ซึ่งจัดทำเป็น “นโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาทุนมนุษย์ของ ผู้กำหนดนโยบายและชุมชนด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารไทยของกลุ่มท่องเที่ยว Active Beach” ในระดับกลุ่มจังหวัด และของแต่ละจังหวัด ซึ่งทั้งนโยบาย  ของกลุ่มจังหวัด และรายจังหวัด จะประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาอุปสงค์ และอุปทาน ทางการท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้อาหารไทย

Abstract

In this research paper on “Community Participation in Policy Making for Tourism Management in ‘Learning About Thai Food’ to Accommodate ASEAN Economic Community in the Active Beach Cluster”, the researcher has three objectives vis-à-vis “learning about Thai food” activities for purposes of accommodating the ASEAN Economic Community (AEC): to examine the capabilities of Active Beach Cluster policy makers in tourism management; to study the participation process of policy makers and communities in policy making for tourism management; and to guide the roadmap of policy and strategies for developing the human capital of policy makers and communities in tourism management. In the course of engaging in participatory workshops and conducting survey research, the researcher collected both quantitative and qualitative data in four provinces: Chon Buri, Rayong, Chanthaburi and Trat.

 

The research results are found that Policies makers and communities have participated in the process of formulating policies and strategies to develop the human capital in the aspect of tourism management by sharing ideas, conducting analyses and integrating concepts. They work together with the representatives from related sectors in order to ensure that provincial groups foster tourism and learn about Thai food activities of Active Beach Cluster. The polices involves  five strategies to develop the demand and the supply for tourism in “learning about Thai food” 

 

Article Details

บท
บทความวิจัย