การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์

Main Article Content

คณะกรรมการจัดทำ วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์

บทคัดย่อ

วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ รับตีพิมพ์ผลงานวิชาการในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ areast-language:EN-US; mso-bidi-language:TH'>นี้ว่า “ชื่อ ‘แว่นแก้ว’ นี่ตั้งขึ้นเอง เพราะตอนเด็ก ๆ ชื่อลูกแก้ว ตัวเองอยากชื่อแก้ว ทำไมถึงเปลี่ยนไปไม่รู้เหมือนกัน แล้วก็ชอบเพลง น้อยไจยา นางเอกชื่อแว่นแก้ว”

Article Details

บท
เกณฑ์การตีพิมพ์ลงในวารสาร