การศึกษาแนวทางการสอนดัชนีปริจเฉทภาษาสเปนแก่นักศึกษา วิชาภาษาสเปน มหาวิทยาลัยรามคำแหง The Study of Spanish Discourse Markers Teaching on Ramkhamhaeng University’s Students of Spanish

Main Article Content

ดร. ไพรริน สิมมา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

                งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาความสำคัญของดัชนีปริจเฉทในการเรียนการสอนภาษาสเปนในฐานะภาษาต่างประเทศ และเสนอแนวทางการสอนดัชนีปริจเฉทภาษาสเปนแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงในกระบวนวิชาหมวดพื้นฐานภาษาสเปน จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่า การเรียนการสอนดัชนีปริจเฉทช่วยเพิ่มพูนความสามารถด้านการสื่อสารของผู้เรียน เนื่องจากช่วยให้ผู้เรียนสร้างและเข้าใจปริจเฉทได้ดียิ่งขึ้น สำหรับการสอนดัชนีปริจเฉทภาษาสเปนแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้วิจัยได้ระบุดัชนีปริจเฉทที่ควรปรากฏในแต่ละกระบวนวิชาหมวดพื้นฐานภาษาสเปน รวมทั้งเสนอแนวทางการสอน ซึ่งผู้วิจัยแบ่งออกเป็น หลักการทั่วไป การสอนดัชนีปริจเฉทในแต่ละระดับสมรรถนะทางภาษา ขั้นตอนการสอน เนื้อหา สื่อการสอน และแบบฝึกหัด งานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยยังได้วิเคราะห์เอกสารประกอบการเรียนการสอนกระบวนวิชาหมวดพื้นฐานภาษาสเปน จากการวิเคราะห์ผู้วิจัยพบว่า จำเป็นต้องจัดทำบทเรียนเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนดัชนีปริจเฉทภาษาสเปนแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้วิจัยได้จัดทำตัวอย่างบทเรียนดัชนีปริจเฉทภาษาสเปนไว้ในตอนท้ายของงานวิจัย

Abstract

             This research aims to study the relevance of discourse markers in the teaching of Spanish as a foreign language and to provide methodological principles for the teaching of Spanish discourse markers on Ramkhamhaeng University’s students in grammar subjects. By reviewing the relevant literature it is found that the teaching of discourse markers increases students’ communicative competence as it helps students to better construct and understand discourse.                In terms of the teaching of Spanish discourse markers on Ramkhamhaeng University’s students, this study determines selected discourse markers to be taught in each grammar subject offered at Ramkhamhaeng University and proposes an appropriate approach to the teaching of Spanish discourse markers. This approach is divided into a set of general principles, the teaching of discourse markers at each level, teaching phases, contents, teaching materials and exercises. Additionally, this study analyzes textbooks used for the teaching of Spanish grammar subjects at Ramkhamhaeng University. As a result, it is concluded that there is a need for the creation of complementary teaching materials in order to improve the teaching of Spanish discourse markers at Ramkhamhaeng University. Proposals for some discourse markers lessons complete this research.

Article Details

บท
บทความวิจัย