เผยแพร่แล้ว: 2016-08-07

วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บทบรรณาธิการ

ดร.ประภาส พาวินันท์

การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะกรรมการวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2559

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง