ความคิดของขงจื๊อเพื่อสังคมที่เป็นสุข The Ideas of Confucious for Happy Society

Main Article Content

ดร. สุวัฒน์ ทาสุคนธ์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอแนวคิดของขงจื๊อที่ให้ความสำคัญกับเรื่องคุณธรรมของปัจเจกชนและคุณธรรมของสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคนั้น ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้เพื่อป้องกันมิให้ความผิดพลาดเช่นในอดีตเกิดขึ้นอีก

Abstract

This article focuses on the philosophy of Confucius which emphasizes the personal and social morality in order to solve the social problems at that time. The article try to show that the ideas of Confucius also can be applied effectively to manage the way of happy living at the present time.

Article Details

บท
บทความวิชาการ