รูปแบบและเนื้อหาแนวคิดของกวีนิพนธ์รอบสุดท้าย รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2556 Forms and Themes of Poetry in Semifinal of the Southeast Asian Write Award 2013

Main Article Content

บุปผา บุญทิพย์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

                การศึกษาข้อมูลบทกวีนิพนธ์รอบสุดท้ายรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนประจำปี พ.ศ. 2556 จำนวน 7 เล่ม ได้แก่ เรื่อง ผู้ออกแบบเส้นขอบฟ้า ของ จเด็จ กำจรเดช ของฝากจากแดนไกล ของ โชคชัย บัณฑิต เมฆาจาริก ของ ธมกร โลกใบเล็ก ของ พลัง เพียงพิรุฬห์ ต่างต้องการความหมายของพื้นที่ ของ ศิวกานท์ ปทุมสูติ บ้านในหมอก ของ สุขุมพจน์ คำสุขุม และหัวใจห้องที่ห้า ของ อังคาร จันทาทิพย์ นำมาศึกษารูปแบบฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ และเนื้อหาแนวคิด เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของรูปแบบฉันทลักษณ์และเนื้อหาแนวคิดของกวีนิพนธ์ ในปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่า (1) รูปแบบฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ทั้ง 7 เล่ม จะใช้ฉันทลักษณ์เป็นกลอนสุภาพ มากที่สุด รองลงมาเป็นกลอนเปล่า (2) เนื้อหา แนวคิดของกวีนิพนธ์แบ่งเป็น 5 ประเด็น คือ ปัญหาและเหตุการณ์ปัจจุบัน ธรรมชาติ ศิลปะ อารยธรรมเก่าแก่ ภาพความทรงจำของกวีกับสังคมชนบท ความผูกพันกับครอบครัวคนที่กวีรัก และปรัชญาชีวิต (3) แนวโน้มของร้อยกรองในปัจจุบัน นิยมรูปแบบฉันทลักษณ์กลอนสุภาพ ส่วนเนื้อหาแนวคิดจะเน้นการกล่าวถึงปัญหาของสังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน กลอนรักหวานได้รับความนิยมน้อย

Abstract

                In this is a qualitative research which (1) studies various forms of the poetry in semifinal of the Southeast Asian Write Award 2013; (2) the main themes of poetry in semifinal of the Southeast Asian Write Award 2013; (3) trend of the form and theme of contemporary poetry. The researcher studied 7 books of different writers: Jadet Kamjorndet’s Phu-auk-bab-sen- khob-fa, Chokchai Bandit’s Khong-faak-jaak-dan-klai, Thamakorn’s Me-kha-ja-rig, Palung Piengphirun’s Loke-bai-leg, Siwakaan Patumsute’s Tang-tong-gaan-khwam-mai-khong-phuen-thee, Sukhumpoj Khamsukhum’s Baan-nai-mok and Angkarn Jantatip’s Hua-jai-hong-tee-ha. The findings are as follows (1) the form of 7 books consisting of Klon-su-paap and the second in Klon-plaw. (2) The finding of the themes in 7 books are as follow social problems, changes in the ways of living since the past to the present, Thai arts and culture poets’ memories and Philosophy of Buddhism. (3) Trends of forms and themes presented in contemporary poetry may be still mostly written in Klon-su-paap or Klon-paad. However the rhythm may change. Emotion may less their popularity.

Article Details

บท
บทความวิจัย