การสร้างสรรค์ข่าวพยากรณ์อากาศทางโทรทัศน์ไทย The Creative of Television Weather Forecast News in Thailand

Main Article Content

กุลธิดา สายพรหม

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษารูปแบบการนำเสนอข่าวพยากรณ์อากาศ  และ (2) ศึกษาการสร้างสรรค์ข่าวพยากรณ์อากาศ โดยการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 2 กลุ่ม คือ ผู้ควบคุมการผลิตรายการ และผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศของสถานีโทรทัศน์แบบไม่บอกรับสมาชิกในระบบแอนะล็อก

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบของข่าวพยากรณ์อากาศ มี 2 รูปแบบ คือ (1) รูปแบบข่าวอ่าน เป็นการให้ผู้ประกาศข่าวอ่านตามบทข่าว และ (2) รูปแบบผสมผสานระหว่างข่าวอ่านกับละคร เป็นการให้ผู้ประกาศหรือตัวละครถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการแสดง เพื่อโยงเข้าสู่เนื้อหาข่าวผสมผสานกับการให้ผู้ประกาศข่าวอ่านตามบทข่าว สำหรับการสร้างสรรค์ข่าวพยากรณ์อากาศ  ที่สำคัญมี 4 ด้าน คือ (1) ด้านเนื้อหา ต้องเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย (2) ด้านผู้ประกาศ ต้องมีเอกลักษณ์ มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ มีชีวิตชีวา มีลีลาท่าทางในการนำเสนอ และต้องมีส่วนร่วมในการเขียนข่าว/กำหนดประเด็นข่าว (3) ด้านวิธีการนำเสนอ มีการถ่ายทำทั้งในสตูดิโอระบบปิด โดยใช้ฉากเสมือนหรือ เวอร์ชวล สตูดิโอ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม และถ่ายทำนอกสถานที่ เพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับผู้ชมมากยิ่งขึ้น ภาพประกอบข่าว จะใช้ภาพข่าว เพื่ออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และภาพกราฟิก เพื่อประกอบคำอธิบายให้ผู้ชมเข้าใจมากยิ่งขึ้น เสียงประกอบข่าว มีทั้งเสียงดนตรี/เสียงเพลง เสียงบรรยากาศ และเสียงประกอบ เพื่อเพิ่มอรรถรสและสร้างจินตนาการให้กับผู้ชม และ (4) ด้านสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชม มีทั้งการส่งภาพถ่าย การเข้าร่วมกิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นบนสื่อออนไลน์ เพื่อสำรวจและสร้างอัตราความนิยมของผู้ชมต่อข่าวพยากรณ์อากาศ 

Abstract

This research was conducted using qualitative research methods aiming to study;  (1) The weather forecast format on Thai television and; (2) The weather forecast creative strategy . The methodology used was in-depth interviews with broadcast analog TV viewers.

The finding shows that there are 2 formats for Thai weather forecasts; (1) a scripted segments which a news reporter reads (2) a scripted news format mixed with added reporter expression through a story or gestures and a script. Furthermore, there are 4 main weather forecast creativity strategies: (1) Content strategy - The content must be relevant to audiences’ daily life with simple and clear language. (2) News reporter strategy - A news reporter must be unique with a trusted and engaging personality. He/She should be involved in creating news content and be part of writing the news. (3) Presentation strategy - A studio production with a virtual background to attract attention from audiences. Outdoor production can also be used to get closer to audiences. A real news snapshot and graphic are used to give more information to an audience. Music, environmental sound effects can help create  imaginative picture. and (4) Participation strategy - Seeking live feedback from audiences on particular weather events and issues. Online comments are used to gauge the popularity of weather news reports.

Article Details

บท
บทความวิจัย