วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์

Main Article Content

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บทคัดย่อ

นโยบายการจัดพิมพ์          

เป็นวารสารราย 6 เดือน ออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

 

วัตถุประสงค์                     

 เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ของอาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ