บทบรรณาธิการ

Main Article Content

ดร.ประภาส พาวินันท์

บทคัดย่อ

การเตรียมต้นฉบับในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับบรรณาธิการและคณะกรรมการดำเนินงานอย่างมาก เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการรวบรวมต้นฉบับที่มีผู้ให้ความสนใจในการส่งผลงานมาให้กองบรรณาธิการพิจารณากันอย่างต่อเนื่องและเกินจำนวนที่จะตีพิมพ์ในฉบับนี้ ทำให้ กองบรรณาธิการได้ร่วมกันทำงานอย่างตั้งใจในการคัดเลือกบทความที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบาย และกรอบเนื้อหาที่จะนำเสนอในฉบับนี้ ที่มุ่งถ่ายทอดเรื่องราวของภาษา วรรณกรรม และความเชื่อ ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคม

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ