คณะกรรมการวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2559

Main Article Content

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บทคัดย่อ

1.   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์                                                                ประธานกรรมการ

2.   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย                                                     รองประธานกรรมการ

3.   รองคณบดีฝ่ายบริหาร                                                                     กรรมการ

4.   รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน                                                  กรรมการ

5.   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา                                                      กรรมการ

6.   รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ                                                                กรรมการ

7.   รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา                                    กรรมการ

8.   หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์                   กรรมการและเลขานุการ

Article Details

บท
เกณฑ์การตีพิมพ์ลงในวารสาร