นโยบายการจัดพิมพ์และการเผยแพร่

Main Article Content

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บทคัดย่อ

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการด้านมนุษยศาสตร์              และสังคมศาสตร์ รวมทั้งสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ