เผยแพร่แล้ว: 2017-04-29

วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์

วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์

Ramkhamhaeng University Journal Humanity Edition

Faculty of Humanities Ramkhamhaeng University

นโยบายการจัดพิมพ์และการเผยแพร่

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บทบรรณาธิการ

ประภาส พาวินันท์

สารบัญ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การจัดการความโกรธในชีวิตประจำวันตามแนวพุทธธรรม Control anger on a daily basis according to Buddhadhamma

สุภา ศรีสวัสดิ์, พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ, สุเชาว์ พลอยชุม

205-220

นารีนครา: เมืองนี้เป็นของเธอ

สุวรรณา ตั้งทีฆะรักษ์

รูปแบบการอ้างอิงแบบ APA

กองบรรณาธิการ คณะมนุษยศาสตร์