บทบรรณาธิการ

Main Article Content

ประภาส พาวินันท์

บทคัดย่อ

การประชาสัมพันธ์และการรับผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ กองบรรณาธิการ     ได้ให้ความสำคัญและระมัดระวังกับการคัดลอกผลงานวิชาการมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพเนื้อหาของวารสารให้มีคุณค่าทางวิชาการ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้งานวิชาการที่ผลิตขึ้นและเผยแพร่ได้เกิดประโยชน์กับสังคมวิชาการ หน่วยงานและสถาบัน               ที่ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์นโยบายและการทำความเข้าใจกับนักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการผลิตผลงานวิชาการให้ถูกต้องและได้รับการยอมรับจากสังคม                         การพิจารณาผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเพื่อไม่ให้เข้าข่ายการกระทำผิดเกี่ยวกับ                      การสร้างสรรค์งานวิชาการ (plagiarism) จะช่วยให้นักวิจัยและนักวิชาการได้มีความระมัดระวังให้การผลิตผลงานวิชาการและได้ผลงานที่มีคุณภาพ

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ